Activity Hours

09:00 AM – 09:30 AM Lễ Phật - Tụng Kinh
09:30 AM – 09:45 AM Chào Cờ Gia Đình
09:45 AM – 10:15 AM Tự Trị / Lễ Đoàn
10:15 AM – 11:30 AM Học Việt Ngữ
11:30 AM – 11:45 AM Giải Lao
11:45 AM – 12:00 PM Giờ Tự Trị
12:00 PM – 12:30 PM Ăn Chay trong Chánh Niệm
12:30 PM – 12:45 PM Giải Lao
12:45 PM – 13:45 PM Học Phật Pháp, Chuyên Môn
13:45 PM – 14:00 PM Sinh hoạt vòng tròn. Kết giây thân ái