Activity Hours

09:00 AM – 10:00 AM Lễ Phật, Chào cờ Gia Đình
10:00 AM – 10:45 AM Giờ Tự Trị
10:45 AM – 11:45 AM Lớp Việt Ngữ
11:45 AM – 12:00 PM Giải Lao
12:00 PM – 12:30 PM Ăn Trưa
12:30 PM – 12:40 PM Giải Lao
12:40 PM – 1:20 PM Lớp Phật Pháp
1:20 PM – 1:45 PM Giờ Năng Khiếu
1:45 PM – 2:00 PM Sinh hoạt vòng tròn. Kết giây thân ái