Mother's Day 2015


Mẹ là quê hương, ở đâu cũng biết trở về bóng mát thiêng liêng


Cho Mẹ

Mẹ Yêu...

Nhưng Không Quên Cha...